-DUA KALIMAH SAHADAH-Dimanakah sandarannya? Apakah jawapannya? Bagaimanakah huraiannya?
MESTI BUAT SEMAKAN DAN PENGESAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN MAKLUMAT DISINI.

20191213

Kajian Fidyah Puasa, Fidyah Haji dan Fidyah Sembahyang (RUMAIZI BIN AHMAD)

AMALAN FIDYAH DALAM MASYARAKAT ISLAM DI KANCHONG DARAT, BANTING, SELANGOR : SATU ANALISIS.

RUMAIZI BIN AHMAD

DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI  IJAZAH SARJANA SYARIAH (SECARA DISERTASI)

JABATAN FIQH DAN USUL AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010

ABSTRAK
Amalan fidyah merupakan salah satu tuntutan hukum kepada mereka yang berkenaan.

Inilah asas kajian yang cuba diketengahkan oleh penulis dengan penelitian khusus terhadap amalan yang dilakukan oleh sebahagian penduduk di kampung Kanchong Darat, Banting, Selangor.

Mereka telah lama mengamalkan pembayaran fidyah dalam bentuk tertentu sehingga menimbulkan persoalan sama ada ianya menepati kehendak syarak atau tidak. Sehubungan dengan itu kajian ini dibuat bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang amalan fidyah yang dilakukan khususnya terhadap amalan fidyah sembahyang dan cara-cara membayarnya.

Selain menggunakan metodologi pengumpulan data melalui kajian kepustakaan dan temubual, penulis juga turut serta dalam upacara membayar fidyah yang diadakan. Kesemua dapatan maklumat tersebut telah dianalisis secara induktif, deduktif dan komparatif.

Berdasarkan kepada analisis tersebut dengan meneliti nas, dalil-dalil serta kaedah-kaedah fikah dan usul selain hujah pelbagai pihak, penulis mendapati amalan yang dilakukan oleh mereka sebahagiannya tidak menepati kehendak hukum syarak, khususnya pengamalan fidyah sembahyang dan kaedah pembayaran yang dilakukan oleh sebahagian daripada mereka.

Ini disebabkan hujah yang digunakan untuk mengharuskan fidyah sembahyang tidak kuat manakala bentuk pembayaran yang dilakukan oleh sebahagian daripada mereka tersasar daripada kehendak hukum yang sebenarnya.

1. PENGENALAN

Masyarakat melakukan amalan membayar fidyah samada fidyah puasa atau fidyah sembahyang tanpa pemahaman yang jelas berdasarkan hukum fikah yang sebenar. Mereka melakukannya sebagai ikut-ikutan atau taklid kepada amalan leluhur mereka sebelum ini dan juga hanya bersandarkan kepada amalan atau anjuran yang dilakukan oleh sebilangan ahli agama. Kuatnya pegangan dan kepercayaan mereka terhadap ahli-ahli agama ini dan juga tradisi turun-temurun menyebabkan mereka susah menerima pandangan yang dianggap baru yang dibawa oleh golongan muda walaupun ternyata ilmu mereka lebih mantap.

1.7. Kajian Literatur
TIGA KAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA TENTANG FIDYH

Norsazali Abdullah pada tahun 1993 “ Amalan Fidyah : Cara dan Pelaksanaannya Di Dalam Masyarakat Islam Kini. Tumpuan kajian di Daerah Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan.”

- Secara umumnya, beliau menyimpulkan bahawa pengetahuan tentang amalan fidyah tidak menyeluruh di samping beberapa praktik fidyah yang menurut pandangan beliau tidak menepati kehendak syarak yang sebenarnya.
- beliau hanya menyatakan sandaran hujah yang digunakan oleh sebahagian ulama mazhab Hanafi berdasarkan hadis, "Hutang Allah lebih utama untuk dibayar"

Hissamuddin Iberahim pada tahun 2002
“Pengamalan Fidyah Solat : Satu Kajian Hukum di Negeri Kedah”

- Sebagai kesimpulannya, pokok perselisihan yang berlaku tentang pengamalan fidyah solat ini ialah kerana tidak kedapatan nas langsung daripada al-Quran dan al-Sunnah. Oleh yang demikian beliau mengambil sikap berkecuali tanpa menyokong mana-mana pihak justeru baginya masing-masing mempunyai hujah tersendiri di samping menyarankan semua pihak bersikap tasamuh dalam menanggapi masalah ini.
- hanya menyatakan pandangan ulama semata-mata tanpa sandaran dalil pengambilan hukumnya.

Norazlinda binti Mansur
Ahkam al-Fidyah fi al-Fiqh al-Islami mengandungi 4 bab termasuk mukaddimah. Kajian ini hanya membahaskan mengenai fidyah puasa dan haji23 sahaja tanpa menyentuh fidyah yang lain termasuk fidyah sembahyang.
- keseluruhannya kajian beliau hanya menyentuh tentang fidyah yang disepakati oleh ulama tanpa menyentuh hukum fidyah yang diperselisihkan kedudukannya oleh para ulama.

Fidyah ialah segala sesuatu yang dipergunakan untuk menebus dirinya, baik merupakan harta atau lainnya yang dilakukan kerana terjadinya kekurangan dalam salah satu amal ibadahnya.46 Walaupun dalam beberapa hal ia sama dengan kafarah47 al-Hulaymi membezakan fidyah dengan kafarah justeru kafarah tidak diwajibkan melainkan pada dosa yang telah dilakukan48 sedangkan fidyah merupakan bayaran denda untuk sesuatu amal ibadat yang tertinggal atau dilaksanakan secara tersalah.

Surah Al-Baqarah (2) : 184.
(Iaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (iaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Keringanan diberikan kepada orang sakit, musafir dan juga orang yang tidak berupaya. Bagi orang yang tidak berupaya dikehendaki membayar fidyah kepada orang miskin.

2.2.1.Fidyah Puasa.

Surah al-Baqarah (2) : 185
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang hak dan yang batil). Kerana itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Ibn ‘Abbās pula menyatakan ayat tersebut (al-Baqarah : 184) turun sebagai rukhsah kepada orang-orang tua dan lemah untuk berbuka lantaran tidak mampu untuk berpuasa, kemudian dinasakhkan dengan ayat selanjutnya (al-Baqarah : 185). Maka terhapuslah rukhsah tersebut melainkan untuk yang lemah daripada mereka.60 Demikian juga riwayat daripada Ibn ‘Umar yang menyatakan pemansuhan tersebut.

Dalil Hadis

Qutaybah telah menceritakan kepada kami, ‘Abthar bin al-Qasim telah menceritakan kepada kami, daripada Ash‘ath, daripada Muhammad daripada Nafi‘, daripada ibn ‘Umār r.a. , bahawasanya nabi SAW sabdanya;

”Barangsiapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan , hendaklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan bagi pihaknya.”

Muhammad bin Kathir telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah memberitahu kami daripada Abi Husayn, daripada Sa‘id bin Jubayr, daripada ibn ‘Abbāsr.a. katanya;

Apabila seseorang itu sakit pada bulan Ramadan kemudian mati dan dia tidak berpuasa, hendaklah diberi makan bagi pihaknya.

2.2.2.Fidyah Haji.

Surah al-Baqarah (2) : 196.
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidilharam (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

2.2.3. Fidyah Sembahyang

Tidak kedapatan dalil yang qat‘i (jelas) daripada al-Quran tentang hukum membayar fidyah bagi mereka yang meninggalkan sembahyang justeru ia merupakan ibadat yang tidak ada keringanan.

Manakala daripada al-hadis pula,
‘Abd al-Rahman bin al-Shaykh Muhammad bin Sulayman dalam kitab syarahnya ketika menerangkan tentang dibayarkan fidyah simati yang meninggalkan sembahyang telah memetik satu hadis yang dijadikan sandaran tentang fidyah sembahyang dengan mengatakan,

sabda Nabi SAW,
Tidak berpuasa seseorang untuk seorang yang lain dan tidak bersembahyang seseorang untuk orang lain melainkan diberi makan (bagi pihaknya).

2.3. JENIS-JENIS DAN SEBAB-SEBAB FIDYAH.

a. Fidyah Puasa.
Terdapat  beberapa  sebab  puasa  wajib  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang  dikenakan  fidyah.
i.Meninggalkan puasa kerana tua.
ii.Meninggalkan puasa kerana sakit kronik.
iii.Meninggalkan puasa kerana mengandung dan menyusukan anak.
iv.Menangguhkan qada puasa.

b. Fidyah Haji.
Ia  adalah  denda  tebusan yang dilakukan dengan sebab melakukan perkara-perkara berikut

i.Mengerjakan  haji  secara  tamattu‘  dan  qirān  bagi  mereka  yang  bukan  warga   Masjidil-Haram
ii.Tidak mengerjakan wajib haji.
iii.Melanggar larangan semasa ihram
iv.Terhalang perjalanan hajinya.

2.3.2.Jenis-jenis dan Sebab-sebab Fidyah yang tidak disepakati.

Selain daripada hukum mengenai fidyah yang disepakati oleh ulama tentang kewujudannya dalam fikah, terdapat beberapa jenis fidyah yang menjadi pertikaian di kalangan para ulama iaitu fidyah sembahyang fardu, sembahyang witir dan iktikaf.

Imam Nawawi juga ada menaqalkan daripada al-Baghawi mengenai pembayaran fidyah sembahyang berasaskan kepada pendapat al-Shafi‘i tentang fidyah iktikaf.

Ada pandangan yang cuba menyandarkan amalan fidyah ini kepada pendapat Imam al-Subki. Ia dikatakan terdapat dalam I‘anah al-Talibin yang merupakan syarah kepada Fath al-Mu‘in. Sebenarnya Imam al-Subki mengqadakan sembahyang sebahagian ahli keluarganya dan bukannya membayar fidyah.

Imam Ahmad bin Hanbalketika ditanya tentang seorang yang sakit meninggalkan sembahyang lalu mati menyatakan, tidak diqadakan untuknya bahkan tidak wajib ke atasnya sesuatu92 iaitu tidak diqada atau dibayarkan fidyah baginya.

Dalam Mazhab Hanafi, terdapat beberapa buah kitab yang menyebutkan tentang fidyah sembahyang antaranya dalam Hashyiah Ibn ‘Abidin.

2.3.3. Pandangan Ulama Kontemporari Tentang Fidyah Solat.

Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis berpendapat tiada fidyah dalam kes meninggalkan sembahyang.

Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang yang menyatakan pendapat yang muktamad ialah pendapat yang mengatakan sembahyang itu tidak dibayar fidyah.

Majlis Ugama Islam Singapura: ”Fidyah adalah hanya untuk membayar semula kewajipan puasa yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Oleh itu, tidak terdapat fidyah bagi solat kerana apabila seorang itu meninggal dunia, tidak diwajibkan keatas ahli warisnya bersolat untuknya.

Jabatan Mufti Kedah yang membolehkan fidyah solat dan tidak menganggapnya ia suatu bid‘ah dengan syarat-syarat tertentu.

Kiyai Haji Muammal Hamidy (ulama dan penulis Indonesia) ketika diajukan soalan mengenai fidyah sembahyang menyatakan tidak ada contoh daripada Nabi Muhammad SAW.

Para ulama semasa Arab Saudi (Shaykh ‘Abd al-‘Aziz, Shaykh ‘Abd al-Raziq ‘Afifi, haykh ‘Abd Allah) mereka  berpegang kepada pendapat orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja tanpa uzur sebagai kafir. Bahkan  mereka  berpendapat tidak  ada  qada`  bagi  sembahyang  yang  ditinggalkan  kerana  sengaja  kecuali  sembahyang  yang  ditinggalkan  kerana  keuzuran  seperti  tertidur  atau  terlupa.  Mereka  yang  meninggalkannya  secara  sengaja  hendaklah  bertaubat  nasuha  kepada Allah serta membanyakkan amalan saleh , berdoa dan bersedekah.

Shaykh Ahmad bin Hamad al-Khalili (Mufti Kesultanan Oman)menyatakan, sembahyang tidak  boleh diganti dengan kafarah dan yang lain.

Al-Shaykh Muhammad Abu Zahrah berpendapat amalan membayar fidyah sembahyang tidak mempunyai asal-usulnya secara mutlak dan sahih pada  hukum syarak. Sembahyang   adalah   ibadat   badaniyyah yang tidak gugur kewajipannya melainkan ditunaikan oleh para mukallaf.

2.4.  KAEDAH PELAKSANAAN FIDYAH MENURUT HUKUM FIKAH.
Para  ulama  sepakat  tentang  fidyah  puasa,  iaitu  memberi  makan  kepada  fakir  miskin dengan kadar secupak makanan asasi sesebuah negeri bagi setiap hari yang ditinggalkan.

Surah al-Baqarah (2) : 184
(Membayar) fidyah kepada orang miskin

Adalah jelas dalam ayat tersebut menyatakan fidyah puasa itu adalah untuk orang miskin.

2.4.2. Fidyah Haji.
Terdapat  berbagai  cara  bayaran  denda  yang  juga  disebut  sebagai  dam  mengikut  kesalahan  yang  dilakukan.

2.4.3. Cara Membayar Fidyah sembahyang dan iktikaf.
Jika  simati  meninggalkan  sembahyang  sebanyak  200  waktu,  maka  fidyah  yang  dikeluarkan  ialah  200  mud  makanan  asasi  negara  berkenaan.  Dalam  konteks  Malaysia  ialah beras.

2.5. FAKIR DAN MISKIN MENURUT HUKUM FIKAH.
Berdasarkan dalil al-Quran, terdapat dua keadaan manusia dari segi sosio-ekonomi yang dianggap  tidak  berkemampuan  iaitu  fakir  dan  miskin.

SurahAl-Taubah (9) : 60.
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu`allaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Surah Al-Baqarah (2) : 273
(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Beberapa  riwayat  daripada  Rasulallah  S.A.W  ada  menyatakan  tentang  golongan  fakir dan miskin ini

Dari ‘Ubayd Allah bin ‘Adi r.a.; Bahawasanya dua orang lelaki mengkhabarkan kepadanya bahawa mereka berdua telah datang kepada Rasulallah SAW semasa haji wida‘ untuk meminta bahagian daripada zakat, maka baginda melihat mereka berulang-ulang dan ternyata bahawa mereka itu adalah orang-orang gagah, maka baginda SAW bersabda : Kalau kamu mahu, aku akan memberinya, tetapi orang yang mampu, dan yang kuat yang dapat berusaha tidak ada hak menerima zakat.

Dari Abi Hurayrah r.a., Bahawasanya Nabi SAW bersabda : Bukanlah dinamakan miskin orang-orang yang berkeliling mengemis kepada manusia, yang diberinya sesuap dua makanan ; sebiji atau dua biji tamar, tetapi dinamakan miskin ialah orang-orang yang tidak mendapat kecukupan dan tidak diketahui orang pula tentang kemiskinannya itu, lalu orang memberinya sedekah dan dia tidak keluar mengemis.

Dari Qabisah bin Mukhariq Al-Hilali r.a., beliau berkata ; Rasulullah SAW bersabda ; Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang ini; orang yang menanggung hutang orang lain, maka hal baginya mengemis, sehingga dia dapat membayar hutang itu. Kemudian dia hendaklah berhenti dari mengemis. Dan orang yang kena bencana sehingga habis semua hartanya, maka halal baginya mengemis sehingga dia mendapat penghidupan yang tetap. Dan orang yang tertimpa kesengsaraan sehingga tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata ; Sungguh si fulan telah ditimpa kesengsaraan, maka halal baginya meminta-minta sehingga dia mendapatkan sandaran hidup yang tetap. Adapun selain daripada itu hai Qabisah, adalah haram dan orang yang makan harta itu bererti makan yang haram.

2.5.1. Fakir dan miskin menurut pandangan fuqaha`.

Imam Abu Hanifah fakir ialah yang mempunyai sebahagian keperluannya tetapi tidak mempunyai sebahagian yang lain manakala orang miskin tidak punya apa-apa. Imam Malik fakir ialah mereka yang memiliki harta sedikit daripada kecukupan umum manakala miskin ialah orang yang lebih terdesak keperluannya daripada faqir.

Imam Ahmad bin Hanbal fakir ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa ataupun tidak memiliki setengah daripada keperluannya dan miskin ialah mereka yang memiliki setengah daripada keperluannya ataupun lebih.

Imam Shafi`i fakir ialah orang yang tiada berharta dan tiada pekerjaan yang berhasil baginya pada suatu masa atau bukan pada suatu masa samada dia mengemis atau tidak suka mengemis. Orang miskin pula ialah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang berhasil baginya dan tidak mencukupi samada ia mengemis atau tidak mengemis.

2.5.2. Fakir dan miskin menurut pandangan mazhab Shafi‘i

Al-Jaziri menukilkan pendapat al-Shafi‘i fakir ialah mereka yang tidak memiliki harta dan tiada kerjaya yang halal atau mempunyai harta dan pekerjaan yang halal tetapi tidak mencukupi kerana ianya sedikit daripada setengah keperluan dan tidak ada orang yang memberinya nafkah yang kecukupan.

Miskin pula ialah mereka yang mempunyai harta atau kerjaya halal yang hanya memenuhi setengah keperluan hidup atau lebih daripada sebahagian setengah ( tetapi masih belum memenuhi keperluan penuh ).

Status kefakiran dan kemiskinannya tidak terhapus dengan adanya rumah yang selayaknya bagi mereka, atau mempunyai pakaian yang seumpamanya.

Imam Nawawi fakir ialah mereka yang tidak kuasa bekerja untuk perbelanjaannya sehari-hari, tidak dengan harta dan tidak pula dengan usaha.126 Manakala miskin pula ialah mereka yang berupaya untuk bekerja mencari keperluan hidup sehari-hari namun tidak cukup untuk memenuhi keperluannya.

Dalam Kifayah al-Akhyar fakir itu ialah mereka yang tidak punya harta dan pekerjaan atau mempunyai harta atau pekerjaan tetapi tidak dapat menampung keperluannya.

Dalam Fath al-Qarib fakir ‘araya (عراي) ialah orang yang sama sekali tidak mempunyai wang.
Manakala miskin pula ialah orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi keperluannya.

Berdasarkan kepada beberapa huraian dalam kitab-kitab mazhab Shafi‘i di atas, dapatlah kita simpulkan bahawa:

Bagi seorang yang dikatakan fakir ialah;
1.Tidak mempunyai apa-apa harta yang dalam Fath al-Qarib dikatakan fakir ‘araya( عراي ). 2.Tidak mampu berkerjaya.
3.Jika ada harta atau hasil kerjayanya tidak cukup setengah dari keperluan hidup

Manakala ciri-ciri miskin pula ialah;
1.Ada harta dan kerjaya
2.Harta dan kerjayanya tidak memenuhi keperluan hidup
3.Harta atau kerjayanya hanya memenuhi setengah atau lebih dari  keperluan hidup.

2.6. PEMBAYARAN FIDYAH DALAM BENTUK NILAI MAKANAN.
Dalam ayat berkenaan fidyah, perkataan (مسكينطعام) jelas menunjukkan bahawa fidyah itu hendaklah dikeluarkan dalam bentuk memberi makan kepada orang-orang miskin.

Dalam mazhab Shafi‘i yang menjadi amalan penduduk Nusantara tidak membenarkan zakat atau fidyah dibayar dengan nilaian wang, namun sesetengah pihak berkuasa agama membenarkan kita untuk bertaqlid kepada mazhab Hanafi dengan mengharuskan pembayaran melalui mata wang sebagai nilai bagi zakat atau fidyah.


SUMBER RUJUKAN
studentsrepo.um.edu.my

KALKUTOR FIDYAH PUASA
maiwp

PENGIRAAN KADAR FIDYAH PUASA
zakat

HUKUM MENGGANTIKAN PUASA BAGI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA
muftiwp

20191205

Salasilah Awang Pandak mengikut Encik Zulkarnain Sulaiman

Berikut adalah salasilah Awang Pandak mengikut Encik Zulkarnain Sulaiman yang ditulis pada 10hb Ogos 2015 dalam Geni.com.

AWANG PANDAK
Birthdate: estimated between 1895 and 1955
Death:

Immediate Family:    
Son of: IBRAHIM and SIBAH
Father of: Child 1, Child 2 and Child 3
Brother of: LIJAH; ITAM; MANDAK; ABD RAHMAN and JENAB

Managed by:     Zulkarnain Sulaiman
Last Updated:     August 10, 2015

---
JALUR AYAH: IBRAHIM BIN DAUD
---
IBRAHIM BIN DAUD
Birthdate:     estimated between 1860 and 1920
Death:    
Immediate Family:    

Son of DAUD and Udoh binti Majid
Husband of SIBAH
Father of LIJAH; ITAM; MANDAK; ABD RAHMAN; AWANG PANDAK and 1 other
Brother of KESAH

Managed by:     Private User
Last Updated:     August 10, 2015

---
DAUD BIN LAUT
Birthdate:     estimated before 1920
Death:    
Immediate Family:    

Son of LAUT
Husband of Udoh binti Majid
Father of IBRAHIM and KESAH

Managed by:     Private User
Last Updated:     August 10, 2015
---
LAUT BIN
Birthdate:     estimated before 1920
Death:    
Immediate Family:    

Father of DAUD

Managed by:     Private User
Last Updated:     August 10, 2015
---

sumber
geni.com

Jejak Sejarah Si Awang Pandak

Assalamualaikum wbt,
Mohon Maaf tuan empunya laman...
kawan hendak bertanya....

Banyak sekali riwayat sejarah kerajaan Pahang ini.

Katanya begitu dan begini...
Sultan Ahmad Muazam Shah ditembak,
tiada mati jatuh ke sungai.

Penembaknya dikatakan ayah nya mat kilau...

Perjanjian pangkuan kerajaan sementara
sultan berangkat ke riau-sumatera.
Kembalinya tiada di pulang tahta...
Maka siapa gerangan si Awang pandak?

Tiada niat mencari sengketa
Cuma mahu mencerah yang gelita.

Oleh: Penjejak Awang Pandak
Tajuk: Mengkudum Sialum @ Tok Mengkarak 2
Tarikh: 12/4/19

20191107

Mengkudum Sialum @ Tok Mengkarak 2

Assalamualaikum

salam ukhwah
sy ingin mengetahui
sejarah imam Nur Al-bayan
kerana salasilah keluarga
dari kg tanjong ipoh seri menanti n9

Mengkudum Sialum @ Tok Mengkarak 2

iaitu imam Nur Al-qadim
anak kepada imam Nur Al-bayan..

on Rawa di Pahang
by tak ada nama

Tok Kasim, datuk kepada Che Lah Penghulu Temai

As,salam.seronok baca post nie.

sy budak baru belajar.

nak tanya mengenai sebuah artikel yg terbit tahun 1920 dari H.S Sircom.

Penempatan awal pahang bermula apabila Tok Bentara Kanan dtg dari Johor ke kuala bera.

di bera,beliau membuat penempatan dan mendpt 3 org ank lelaki.

yg sulung menetap di bukit segumpal,
ank ke dua ditemerloh dan bongsu ke jelai..
dari anak2 ini bercambah penempatan melayu di Pahang..
selepas Tok Bentara ke Pedah dan mengarahkan spy pokok gergasi mahang ditebang.

pokok ini tumbang menghadang sepanjang2 dan membuat satu garis pembahagi..

daripada sini keturunan tok bentara bergerak melawan arus sungai dan mereka dikatakan keturunan tok raja jelai..

sebahagian lg bergerak mengikut arus sungai dan membuat penempatan lain..

tuan punya kuasa sejarah ini ditulis ialah Tok Kasim,
datuk kpd Che Lah Penghulu Temai..

kelihatan legenda ini wujud berkait dgn penempatan minagkabau di pahang,

sebhagian mungkin memulakan satu bahagian di Negri Sembilan..

wujudnya pengaruh melayu seawal abad ke 15..

klu tak keberatan mohon laman pahang dpt berkongsi cerita ini klu ada yg berkaitan..

terima kasih

on Rawa di Pahang
by Tak Ada Nama

20191104

Tokoh Pengarang dan Penyalin Manuskrip Negeri Pahang.

Berikut adalah petikan dari Manuskrip Negeri Pahang yang membicarakan tokoh pengarah dan penyalin manuskrip lama Pahang yang diambil dari sumber upsi.edu.my.

KANDUNGAN
BAHAGIAN A: Pendahuluan
BAHAGIAN B: Kajian Lepas
BAHAGIAN C: Karya hasil tulisan pengarang negeri Pahang
BAHAGIAN D: Salinan karya yang telah ditemui di Pahang

BAHAGIAN A – pendahuluan

Manuskrip Negeri Pahang: Membicarakan Tokoh Pengarang & Penyalin
Oleh: Dr. Jelani Harun
27-28 Oktober 2001
Tempat: Auditorium Taman Budaya, Kuantan

Manuskrip negeri Pahang yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah manuskrip yang ditulis dinegeri Pahang, menceritakan hal-ehwal yang berlaku di Pahang, dan sebaik-baiknya oleh pengarang yang berasal dari negeri Pahang.

Justeru sebuah manuskrip yang ditemui diPahang tetapi diketahui telah ditulis diIuar dari negeri Pahang  dan oleh pengarang yang bukan kelahiran Pahang, maka dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai khazanah manuskrip negeri Pahang.

Sebaliknya, sebuah manuskrip yang ditemui diIuar dari negeri Pahang, tetapi diketahui telah ditulis diPahang oleh pengarang yang berasal dari negeri Pahang, maka manuskrip berkenaan adalah tergolong dalam khazanah manuskrip negeri Pahang.

BAHAGIAN B - kajian lepas

Kajian penulis mendapati usaha mengesan dan membuat senarai manuskrip yang terdapat dinegeri Pahang telah pun dilakukan oleh beberapa pihak seperti berikut:

(A) Josselin De Jong (1980:24-25)
Berjaya mengesan sebanyak 30 buah manuskrip yang menjadi koleksi beberapa orang penyimpan di Kelantan, Terangganu, Kedah dan Pahang. Empat buah dikesan pada seorang keluarga diraja di Pekan, Pahang.

(B) Arifin Said (1987:40-44)
Manuskrip-manuskrip berkenaan ialah 4 buah hikayat panji, 2 buah kitab tentang hukum Islam, 1 buah kitab perubatan, 1 buah kitab kebajikan dan 1 buah kitab nasihat.

(C) Siti Hawa Haji Salleh(1997:334-336)
Didalam kajian tersebut, ada dicatatkan bahawa dalam tahun 1987, Muzium Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang, telah menyerahkan 8 buah manuskrip kepada pihak Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

(D) Laporan pengesanan manuskrip diPahang oleh Puan Munazzah Zakaria
ada dinyatakan senarai 7 buah manuskrip yang kini tersimpan diMuzium Sultan Abu Bakar,Pekan,Pahang.

Gundah hati bukan kepalang, 
Jarang merasa hati yang senang, 
Dagang nan duduk dinegeri Pahang,
Adik dan kakak bertemu pun jarang.

(E) Mohd.Yusof Abdullah (2001:8-10)
Telah menyenaraikan 40 buah manuskrip yang dikatakan telah diserahkan oleh Tengku Mariam * kepada pihak Muzium Negeri Terengganu.

*Tengku Mariam Binti Almarhum Sultan Ahmad, sultan Pahang antara tahun 1882-1914.Pada 21 Julai 1913, Tengku Mariam telah berkahwin dengan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, yakni sultan Terengganu yang ke-13(1920-1942).

Perkahwinan tersebut telah membawa Tengku Mariam berpindah ke istana Terengganu dan kemudiannya menjadi Tengku Ampuan Terengganu.

(F) Shafie Abu Bakar(1987)dan Abu Hassan Sham(1998)
Tuk Shihabuddin Bin Zainal Abidin (lahir 1728) dikatakan berasal dari Kampung Berhala Gantang, Temerloh, telah mengarang beberapa buah syair tasawuf.

Tuk Shihabuddin ada meninggalkan beberapa orang anak yang juga telah menjadi ulama dan pengarang dinegeri Pahang masa lalu, antaranya ialah
- Tuan Teh,
- Nung Qadi,
- Haji Ibrahim,
- Qadi Ahamad dan
- Qadi Haji Ismail

Pameran manuskrip diMuzium Tokoh Kuantan mendapati sebuah manuskrip yang dikatakan hasil tulisan Tuan Muhammad Bin Shihabuddin Bin Zainal Abidin dari Kampung Berhala Gantang.

(G) Dato' Haji Mohd. Taib Haji Hassan (1992)
ada mencatatkan tentang tokoh ulamak dan pengarang istana bernama Haji Uthman Bin Senik(lahir 1838), yakni Mufti Pahang pada zaman Sultan Ahmad.

Dikatakan mendalami ilmu hikmah (firasat) dan ilmu perubatan serta kepandaian membuat pelbagai jenis makjun. Beliau juga dikatakan pernah mengarang sebuah kitab tentang ilmu-ilmu tersebut yang masih belum ditemui hingga sekarang.

(H) Kalthum Jeran (1986)
Hikayat Pahang merupakan salah sebuah karya sastera bercorak sejarah negeri Pahang yang sangat penting. lsi karya tersebut berkisar kepada peristiwa-peristi wayang berlakudi Pahang antara tahun 1800 hingga 1930an, yakni dalam masa pemerintahan Bendahara Ali,Tun Mutahir dan Bendahara Tun Ahmad, termasuklah kisah perang saudara yang akhimya membawa Tun Ahmad ketakhta kerajaan Pahang dan juga campurtangan kuasa Inggeris di Pahang.

Diakhir manuskrip tersebut terdapat catatan pengarang seperti berikut: "telah selesai fakir mengarangkan hikayat ini iaitu Peranakan Pahang".

Didalam kajian Muhammad Yusoff Hashim ada mencatatkan tentang satu sumber lisan yang diperolehinya daripada Dato'Zakaria Hitam pada tahun 1986 tentang nama pengarang Hikayat Pahang sebagai Haji Muhammad Noor.

Hakikat tentang keturunan Haji Muhammad Noor yang masih berada di Pahang hingga kini turut merupakan sumber penyelidikan yang cukup berharga.

    (H)(i) ANAK-ANAK TUK MERAH
Datuk Merah Ali + Tuk Piah
Anak:
(1). Tuk Sa'iya
(2). Tuk Imam
(3). Tuk Hamira (Mira)

    (H)(ii) KETURUNAN HAJI MUHAMMAD NOOR

Datuk Merah Ali + Tuk Piah
|
Tuk Sa'iya + Tambi Bulla Sayyid Abdul Rahman
|
Tuk Haji Abdul Karim + Tuk Maghubah
|
Haji Abdul Mubin
|
Haji Abdul Hamid
|
Haji Muhammad Noor
|
Haji Abdul Rahman
|
Haji Abdul Majid
|
Encik Aziz

(I) Mohamad Mokhtar Abu Bakar(1997:1)
Di Muzium Sultan Abu Bakar terdapat sebuah lagi manuskrip Hukum Kanun Pahang (Naskhah D)
yang "di perolehi daripada seorang penjual barang-barang antik yang mendapatinya daripada Patani".

Manuskripyang ditemui diPatani tidak semestinya ditulis/disalin di Patani. Ada kemungkinan manuskrip penting tentang perundangan negeri Pahang tersebut merupakan tulisan atau salinan oleh penyalin yang berasal dari negeri Pahang sendiri.

BAHAGIAN C - Karya hasil tulisan pengarang negeri Pahang

GENRE SEJARAH

Hikayat Pahang, Muzium Sultan Abu Bakar(belum dikatalog).Pengarang tidak diketahui.

Hikayat Perang PahangI Syair Pahang (Muzium Negeri Terengganu).Pengarang tidak diketahui.

Syair Tanah Melayu iaitu Cerita Perang Pahang dan Johor Baharu karangan Peranakan Lingga yang tinggal dinegeri Pahang(cap batu Singapura,1900).

Geneologi Raja-Raja Pahang (MS Or.833, University Cambridge)karangan Peranakan Pahang.

Sejarah Pahang milik Tengku Besar Pahang (MS tidak diketahui).

Syair Perang Pahang Dengan Johor milik Tengku Besar Pahang (MS tidakdi ketahui).

GENRE UNDANG-UNDANG
Hukum Kanun Pahang. Muzium Sultan Abu Bakar(belum dikatalog).Pengarang tidak diketahui.

GENRE KITAB
Kitab Majliatul Musalli karangan Tuan Haji Uthman Senik

Sebuah kitab fekah, tauhid dan tasawuf' karangan Tuan Muhammad Bin Shihabuddin Bin Zainal Abidin, Kampung Berhala Gantang(manuskrip di Muzium Tokoh Kuantan).

Dua buah kitab tentang hukum Islam (Perpustakaan Negara Malaysia).Pengarang tidak diketahui.

Kitab sembahyang, Muzium Sultan Abu Bakar(belum dikatalog).Pengarang tidak diketahui.

Kitab Tauhid, Muzium Sultan Abu Bakar(belum dikatalog).Pengarang tidak diketahui.

GENRE TASAWUF
Syair Asyiqin, karangan Tuk Shihabuddin

Syair Usul, karangan Tuk Shihabuddin

Syair Ghafilah, karangan Tuk Shihabuddin

Syair Sifat Dua Puluh karangan Tuk Shihabuddin

Syair Tumbuhan karangan Tuk Shihabuddin

Dua buah Nazam Nabi Muhammad, Muzium Sultan Abu Bakar (belum dikatalog).Pengarang tidak diketahui.

UMUM
Ilmu hikmah (firasat) dan llmu perubatan karangan Haji Uthman Senik(MS tidak diketahui)

Syair-Syair Tengku Ampuan Mariam dan Joget Pahang & Gamelan kemungkinan tulisan Tengku Ampuan Maria (manuskrip diMuzium Negeri Terengganu),

Kitab Bahasa Nusantara, Muzium Sultan Abu Bakar(belum dikatalog).Pengarang tidak diketahui.

Sebuah karya nasihat dan pedoman (Perpustakaan Negara Malaysia).Pengarang tidak diketahui.

BAHAGIAN D - Salinan karya yang telah ditemui di Pahang

Hikayat Temenggong Jaga Seteru,  (Perpustakaan Negara Malaysia). Penyalin tidak di ketahui.

Hikayat Petrok Mungga RatuI (Hikayat Bambang Arjuna), (Perpustakaan Negara Malaysia). Penyalin tidak di ketahui.

Hikayat Pendawa Al-Bur (Perpustakaan Negara Malaysia). Penyalin tidakdi ketahui.

Hikayat Hang Tuah milik Tengku Besar Pahang

Hikayat Sultan Ibrahim ibn Adham, Muzium Sultan Abu Bakar belum dikatalog).Penyalin tidak diketahui

Bustanal-Salatin milik Tengku Besar Pahang

Bustanal-Salatin (Bah Vll) milik Tuan Haji Yaakub Isa, Kuantan, Pahang

RUJUKAN
http://ir.upsi.edu.my/1540/1/Manuskrip%20Negeri%20Pahang-%20membicarakan%20tokoh%20pengarang%20dan%20penyalin.pdf

Daun Pokok Sambang Darah. Atasnya hijau dan bawahnya merah darah.

Kebiasaannya pokok mempunyai daun berwarna hijau dibahagian atas dan bawah. Warna hijau ini diperlukan oleh daun untuk menghasilkan makanan untuk pokok dengan bantuan cahaya matahari.

Tetapi ada pokok yang ditakdirkan oleh Allah mempunyai daun yang warna hijau dan merah.

Itulah Pokok Sambang Darah, sejenis pokok herba beracun. Nama Sambang Darah ini digunakan di Indonesia. Daun pokok ini ada dua warna. Bahagian atas daun berwarna hijau dan bahagian bawah daun berwarna merah darah. Merah yang seakan-akan warna merah daging lembu/kerbau.

Seolah-olah daun ini mempunyai dua watak atau dua tanggungjawab.

Jika terus difikir-fikirkan, kita juga mempunyai dua tugas atau tanggungjawab. Satu tanggungjawab untuk kehidupan dunia dan satu lagi tanggungjawab untuk kehidupan akhirat. tugas yang jelas dan nyata adalah tugas keduniaan yang perlukan kita mencari sumber pendapatan untuk menyara diri dan keluarga.

Ketika kita bertugas untuk mencari pendapatan dunia, serentak dengan bermulanya tugas itu, bermulalah juga tugas untuk mencari pendapatan akhirat. Ibarat daun Sambang Darah warna hijau tetap diatas dan warna merah darah tetap dibawah. Tidak boleh lebihkan urusan dunia dan kurangkan urusan akhirat. Atau lebihkan urusan akhirat dan kurangkan urusan dunia.

Bagi sehelai daun Sambang Darah, perbezaan tugas tersebut mudah diasingkan kerana telah ada sempadan yang nyata antara hijau dan merah darah. Bagi seorang manusia, perbezaan tugas tersebut sukar dilakukan kerana tiada sempadan nyata antara urusan dunia dan akhirat. Tidak seperti persimpangan lampu isyarat, lampu hijau jalan dan lampu merah kena tunggu lampu hijau menyala. Tetapi masing-masing tetap dilaluan masing-masing.

Kita tidak mampu untuk bahagikan sama rata masa yang Allah berikan 24 jam sehari. Kononnya 12 jam untuk dunia dan 12 jam lagi untuk akhirat. Sebenarnya dalam 24 jam tersebut tergabungnya urusan duni dan urusan akhirat.

Mungkinkah kehidupan seorang manusia Umat Nabi Muhammad SAW berbeza dengan sehelai daun Sambang Darah. Allah SWT tugaskan syaitan untuk mnghalang kesempurnaan agihan tugas manusia tetapi daun tidak?

Kalau manusia Umat Nabi Muhammad SAW boleh mati begitu juga daun Sambang Darah juga boleh mati. Seorang manusia boleh larikan diri dari syaitan untuk menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi sehelai daun Sambang Darah tidak boleh untuk larikan diri dari angin, hujan, ribut, petir dan taufan. Bila ianya melanda bukan setakat sehelai daun boleh gugur tetapi sebatang pokoknya boleh tercabut.

Untuk membantu kita, Allah SWT telah untuskan sesorang yang amat disayangiNYA.

Apabila seorang menyalakan api maka, banyak seranga yang tertarik kepada api dan berlumpa-lumba jatuh kedalam api tersebut. Begitu juga manusia, apabila seorang menyalakan urusan dunia, ramai manusia yang tertarik kepada urusan dunia dan berlumba-lumba untuk terjunam dalam urusan tersebut. Tetapi apabila ada seseorang menyalakan urusan akhirat, ramai manusia yang tertarik kepada urusan akhirat tersebut dan juga berlumba-lumba untuk terjunam dalam urusan tersebut.

Berbalik kepada daun Sambang Darah, bahagian hijau tetap hijau dan bahagian merah tetap merah.

20191101

Makam Hassan Aceh dan Ratu Kecembak Aceh

KOMPLEKS MAKAM KUALA BERA

Daerah: Bera
Mukim: Bera 2
Kampung: Kuala Bera

Latitude: 03 23 31 U
Longitud: 102 32 08 T

Kedua-dua makam terletak didalam satu ruang yang berpagar di tengah sebuah hutan kecil berhampiran sekolah Kampung Kuala Bera. Dari BERA 1 tinggal sebah batu nisan sahaja, manakala kedua-dua batu nisan tersebut masih kelihatan . BERA 1 terletak disebelah barat BERA 2.

Tapak ini telah dijumpai oleh Zakaria Hitam pada tahun 1958, namun kali pertama ia dilaporkan, ialah oleh Wilder 20 tahun kemudian.

Menurut Zakaria Hitam, salah satu daripada makam ini disebut makam Panglima Ratu Kecembak yang berasal dari Aceh (Wilder. 1978hlm 39).

Menurut suatu cerita lisan lain yang dikumpulkan oleh Sircom, Kuala Bera dianggap sebagai tempat duduk pertama orang Melayu di Pahang.

To' Bentara Kanan Johor bersama seorang puteri yang telah ditemukan oleh seorang asli di dalam sebuah pokok buluh betung, dipercayai pembuka Kampung Kuala Bera ini (Sircom 1920b, hlm 150).

Namun belum ada maklumat yang dapat membuktikan satu kaitan di antara kedua-dua makam dan cerita di atas.

Sebagai perbandingan keadaan tapak sekarang dan dahulu, lihat foto Othman (1988, hlm 195) dan ilustrasi Wilder (1978).

SUMBER
Buku Tapak-tapak Makam, mukasurat 23.

20191029

Kami Anak-Anak Penghulu Abdul Hamid Mahu Dibetulkan Sejarah Penghulu Di Sanggang.

Assalamualaikum Tuan,
saya ingin memperbetulkan berkaitan
Penghulu Sanggang Ketiga,
kisahnye begini:-

Mukim Sanggang mempunyai dua orang penghulu
kerana mukim yang luas iaitu
- Penghulu 1 dan
- Penghulu 2,

Semasa Penghulu Mat sebagai Penghulu 1,
Abdul Hamid Bin Awang Noh
(anak kepada Penghulu yang di sebut Noah,
nama sebenar beliau adalah
Awang Noh bin Imam Perang Teh
)
menjadi Penghulu 2 Sanggang,

Setelah Penghulu Mat bersara,
Abdul Hamid telah menjadi Penghulu Sanggang
barulah di ikut Hamdan Yusuf dan seterusnya.

Kami anak-anak Penghulu Abdul Hamid
sangat-sangat berharap dapat kiranya
tuan memperbetulkan maklumat sejarah tersebut.

Sekian Terima kasih.

Daripada
Yang benar
Nor Hamiah Abdul Hamid
11:59

on 10/29/19
by Nor Hamiah Abdul Hamid
on Sejarah Islam Pahang 1750 hingga 2000

Cerita: Si Kebenaran, Si Penipuan dan Si Keduniaan dari lukisan Jean-Léon Gérôme, 1896

Terdapat tiga watak
iaitu Si Kebenaran, Si Penipuan dan Si Keduniaan.

Mengikut legenda abad ke-19,
Si Kebenaran dan Si Penipuan
telah bertemu pada satu hari.

Si Penipuan mengatakan kepada Si Kebenaran:
"Ini hari yang indah"!

Kebenaran melihat ke langit dan mengeluh,
kerana hari itu benar-benar indah.
(bukan penipuan)

Mereka menghabiskan banyak masa bersama-sama,
akhirnya tiba di tepi sebuah kolam.

Si Penipuan menyatakan kepada Si Kebenaran:
"Air ini sangat bagus, mari kita mandi bersama!

"Si Kebenaran, sekali lagi merasa curiga,
dia merasa air dan mendapati ia memang sangat bagus.
(bukan juga penipuan)

Mereka menanggalkan baju dan mula mandi.
Tiba-tiba, Si Penipuan keluar dari air,
memakai pakaian Si Kebenaran dan lari.

Si Kebenaran yang marah (kerana memilih untuk percaya kepada Si Penipuan)
terus keluar dari kolam (sambil telanjang)
dan berjalan ke hulu ke hilir untuk mencari Si Penipuan
(yang telah mengambil pakaiannya)
untuk mendapatkan pakaiannya kembali.

Si Keduniaan (The World),
melihat Si Kebenaran telah telanjang (The Truth Naked)
lalu memalingkan pandangannya,
dengan perasaan hina dan marah.

Si Kebenaran yang telanjang (The Truth Naked)
merasa malang dan kembali ke kolam,
dia terus hilang buat selama-lamanya,
bersembunyi di dalamnya,
kerana dia sangat malu.

Sejak itu,
Si Penipuan mengembara dengan Si keduniaan,
berpakaian sebagai Si Kebenaran,
memenuhi segala keperluan,

kerana,

Si Dunia, dalam apa jua keadaan,
tidak ada keinginan sama sekali,
untuk mengatahui
apakah perkara sebenar (The Naked Truth).

(Maka kita biarkan kita terus ditipu selama-lamanya.)

Tafsiran dari sebuah lukisan yang tertajuk "The Truth coming out of the well" oleh Jean-Léon Gérôme, 1896.

SUMBER
facebook Archaeology/History Jokes & Puns (Or GTFO!)